REGULAMIN OBIEKTU
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domów Wczasowych Helena, Danuta, Gabriela i Villa Marzenie znajdujących się we Wdzydzach.
2. Opiekunem Gościa jest Recepcja, czynna w godzinach 8:00-18:00 (w sezonie do 20:00)
3. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godziny 14:30 i trwa do godziny 11:00.
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Domu Wczasowym/Villi w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
6. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Pensjonacie wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
7. Zamiar przedłużenia pobytu w Domu Wczasowym/Villi ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
8. Pensjonat uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
9. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
10. Domu Wczasowego/Villi świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
11. Pensjonat dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić:
• Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
• Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o Gościu,
• Profesjonalną i uprzejma przez Personel w zakresie wszystkich usług świadczonych w Domu Wczasowym/Villi,
• Sprzątanie pokoju w sytuacjach nadzwyczajnych i koniecznych, wykonywanie niezbędnej naprawy sprzętu urządzeń hotelowych w sposób niezakłócający wypoczynku i pobytu Gości.
13. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
• Udzielamy informacji związanych z pobytem w Domu Wczasowym/Villi i podróżą, polecimy ciekawe miejsca do zwiedzania oraz atrakcje dostępne w okolicy
• Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Pensjonacie.
• Pensjonat może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie przez okres inny niż okres pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia rzeczy, które nie mają cech bagażu,
14. Dom Wczasowy/Villa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa na teren pensjonatu oraz za rzeczy w nim pozostawione.
15. Dom Wczasowy/Villa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. Odpowiada jedynie za uszkodzenia powstałe w wyniku działalności Domu Wczasowego/Villi.
16. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
17. Odpowiedzialność Domu Wczasowego/Villi z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Recepcji.
18. Akceptujemy łagodne zwierzęta w budynku po wcześniejszym tego uzgodnieniu i opłaceniu jego pobytu.
19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
21. Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobą trzecim.
22. Osoby nie zameldowane w Domu Wczasowym/Villi przebywać mogą w pokoju od godziny 9:00 do 22:00.
23. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 -7:00.
24. Palenie tytoniu w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej i holu recepcyjnym jest zabronione. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
25. Dom Wczasowy/Villa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Domu Wczasowego/Villi bądź wyrządził szkodę innym Gościom lub pracownikom i innym osobą przebywającym w Domu Wczasowym/Villi bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Domu Wczasowego/Villi.
26. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na wskazany adres. W przypadku braku takiego życzenia Pensjonat przetrzyma ten przedmiot przez okres 1 miesięca liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inną osobę. W dalszej kolejności Pensjonat postąpi z przedmiotem w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.
Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Domu Wczasowego/Villi zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.